Công văn số: 158/PGDĐT-KT&KĐCLGD V/v: Đôn đốc nộp báo cáo tự đánh giá và chuẩn bị minh chứng để đánh giá ngoài năm học 2018-2019

Ngày 14/3/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 104/PGDĐT-KT&KĐCLGD về việc hoàn thiện hồ sơ báo cáo tự đánh giá năm học 2018-2019, tuy nhiên đến hết ngày 07/4/2019 còn nhiều trường chưa thực hiện nộp báo cáo theo quy định, một số trường không thực hiện đánh giá theo Thông tư mới. Cụ thể:

Bài viết liên quan