Công văn số:127/PGDĐT-TĐKT V/v: Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019

Thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành Giáo dục; Công văn số 206/SGDĐT-VP ngày 22/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường một số nội dung sau:

Bài viết liên quan